0

Политика на поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни, прилагана от „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ” ООД

Настоящата политика на поверителност урежда използването и защитата на всяка информация, която Вие предоставяте на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД, като осигурява гаранции, че Вашите лични данни са защитени. Ако бъдете помолени да предоставите определена информация, чрез която можете да бъдете идентифициран, когато използвате този сайт, можете да бъдете сигурни, че тя ще бъде използвана само в съответствие с настоящата политика за поверителност. Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, за „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД, в качеството на администратор на лични данни, възникват определени задължения, вкл. да информира своите настоящи и бъдещи клиенти за категориите лични данни, които обработва, за целите и основанието за обработване, срокът на съхранение, възможно ли е данните да бъдат предоставяни на други получатели, относно правата на субекта на данни и др.
Удовлетворението на нашите клиенти е приоритет за нас,  поради което за нас е важно нашите клиенти да разбират как и защо ние обработваме личните им данни.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201666651, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район  Възраждане, ж.к. ЗОНА Б-5-3, СРЕДНА ГОРА No 27Б
„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД е администратор на лични данни, и като такъв, обработва вашите лични данни, съблюдавайки принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

ПОНЯТИЯ 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (Субект на данни);

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за идентичността на това физическо лице.

 „Администратор“: „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД е администратор на лични данни, съгласно Регламента. Дружеството обработва лични данни с цел изпълнение на преддоговорни и договорни задължения и изпълнение на задължения, които са й законово вменени от ЗСч, ДОПК и др. закони и подзаконови нормативни актове, при:
1/  сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки и услуги;
2/ подбор на персонал и управление на трудовите правоотношения със служителите и лицата, наети по договори за управление и контрол;
3/ други правоотношения.

Извън посоченото по-горе, „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД има право да обработва лични данни и при наличието на изрично съгласие от Субекта на данните.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“  е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД обработва личните данни самостоятелно или съвместно с доставчици на услуги, изискващи обработка на данните. В зависимост от конкретните цели обработваме следните лични данни:
1.    Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения към клиента: имена, адрес, телефон, електронна поща, данни на Ваш пълномощник, ако доставката се получава от пълномощник.
2.    Данни, събирани при плащане: идентификационен номер, номер на банкова сметка.
3.    Данни за използваните от Вас браузери, приложения, вида на устройството за достъп, ІР адрес.
    При отказ от предоставяне на изисквани лични данни „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД няма да е в състояние да изпълни Вашата поръчка чрез сайта си.

ПРИНЦИПИ, ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД  обработва лични данни на физически лица клиенти, контрагенти, техни представители, получени от тях и от трети лица, при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, поверителност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението.
Личните данни се обработват на основанията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, а именно:

СЪГЛАСИЕ

Когато е необходимо Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, ние  ще извършваме това само, след като сме получили Вашето съгласие. С оглед необходимостта да изпълняваме задълженията си, отказът да се даде съгласие би могло да доведе до невъзможност за предоставяне на съответният продукт, напр. без да въведете имената си, телефон и адрес, вкл. електронен адрес, ние не бихме могли да извършим доставка на поръчаната от Вас стока. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да има обратно действие.

ДОГОВОР

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД обработва личните Ви данни, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор.  За сключване на договор с нас, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да можем да Ви доставим стоките и услугите, който желаете да получите.
С оглед необходимостта да изпълним задълженията си и да упражняваме правата си по съответно правоотношение с Вас, отказът от предоставяне на лични данни от Ваша страна би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното правоотношение между нас.

ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ 

Ние обработваме личните Ви данни, когато обработването е необходимо за спазване законовите задълженията, като издаване на фактури с предвидените в Закона за счетоводството лични данни, предоставяне на информация за клиента по запитване от компетентен орган, водене на счетоводна отчетност и съхраняване на счетоводната и търговска информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски;

Доколкото ние сме задължени да изпълняваме определени нормативни изисквания, заложени в закони или други нормативни актове, съответно, с оглед необходимостта да изпълняваме задълженията си и да упражняваме правата си по съответно правоотношение със свой клиент, отказът от предоставяне на лични данни от страна на конкретно лице би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното правоотношение между нас. 

ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

Ние  обработваме личните Ви данни, за да извършим доставката на заявените от Вас стоки или услуги, включително като предоставяме данни на трети страни, като куриерски служби, застрахователи, необходими за изпълнението на договорните ни задължения, както и на друго валидно правно основание, като например за проучване интереса към нашите продукти с оглед най-добро задоволяване на потребителското търсене.  

ЦЕЛИТЕ, за които „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД обработва личните Ви данни, са:

– сключване или изпълнението на сключен с нас  договор, а именно: идентифициране на клиент при регистрация за сключване на договор за доставка, изменение и прекратяване на договора;
– изпълнение на законови изисквания: издаване на фактури с предвидените в Закона за счетоводството лични данни, предоставяне на информация за клиента по запитване от компетентен орган;
– спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за счетоводството: за съхраняване на счетоводна и търговска информация, водене на счетоводна отчетност и съхраняване на счетоводната информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски;
    – обработване за целите на легитимните интереси на администратора: подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид за развитие и усъвършенствуване на предлаганите стоки и услуги;
В случай, че Ваши лични данни ще бъдат обработвани впоследствие с цел, различна от тази, за която са събрани/предоставени, преди това обработване ние ще Ви предоставим информация за тази друга цел и останалата необходима информация, съгласно закона.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответсттвие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 е възможно „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД да предостави получени от Вас лични данни, които обработва, на следните категории получатели:
–    на физическите лица, за които се отнасят данните;
–    за изпълнение на нормативно задължение на трети лица–получатели като органи на МВР, прокуратура, съд, съдебни изпълнители, одиторски предприятия, Национална агенция за приходите,  застрахователи, други публични/надзорни органи, агенции или лица.
–    за изпълнение на договорни задължения на следните трети лица-получатели: куриерски служби, транспортни фирми, застрахователи, доставчици на платежни услуги и банки;
–    на лица, които по възлагане от „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД поддържат софтуер, използван за обработката на личните Ви данни;
–    на лица, които извършват счетоводна отчетност и одит.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Ви данни не се предават на трета държава извън ЕС. В случай, че за определена ползвана от Вас услуга се наложи предаване на личните Ви данни в трета държава извън ЕС, се осигуряват подходящи гаранции – стандартни договорни клаузи или съгласие на субекта на данните. Предаване на Ваши лични данни на трета държава е допустимо в съответствие с разпоредбите на ДОПК / съответните данни се предават на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, а той, от своя страна, на съответни участващи юрисдикции/.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД обработва и съхранява Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото законодателство. След изтичане на законово установените срокове, ние ще унищожим Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично установен срок за съхранение, ще бъдат унищожавани след постигане на целите, за които те са събрани и се обработват. По-конкретно, ние ще съхраняваме личните Ви данни както следва:
•    В случай на сключен между нас договор за доставка, ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни за срок, които е необходим и достатъчен за доказване на точното изпълнение на задълженията ни към Вас, за срок, не по–кратък от такъв, установен в съответен нормативен акт, но не по-малко от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, възникнало на основание сключен между нас договор.
Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват: 1. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години; 2. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; 3. всички останали носители – 5 години;
В случай, че между „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД и Вас, в срок до 6 /шест/ месеца от датата на получаване на лични данни, не бъде сключен договор или дадено нареждане за доставка (когато договор не се сключва), предоставените от Вас на „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД Ваши лични данни  ще бъдат унищожени/заличени в срок до 9 /девет/ месеца, считано от датата на получаването им.

Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, удължаване на давностния срок поради прекъсване, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В качеството си на субект на лични данни, които и доколкото се обработват от „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД, Вие имате съответно право:

  • да изискате достъп до съхраняваните при нас Ваши лични данни, съответно да изискате от нас да бъдат коригирани личните Ви данни;
  • да изискате от нас ограничаване на обработването на личните Ви данни и изтриване на личните Ви данни, след изтичане на съответните срокове, посочени в настоящото уведомление;
  • да възразите срещу обработването на личните Ви данни от „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД;
  • на преносимост на данните, когато това е технически осъществимо и при условие, че е постъпило съответно искане от Вас и избрания нов администратор;
  • да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Ваши лични данни от „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД, когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679.
  • на жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, тел. 91 53 518, е-mail: kzld@cpdp.bg

Всеки субект на данни, може да упражни правата си, като подаде писмено искане до „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД в свободен текст на електронния адрес на дружеството, на който ще получи своевременно писмен отговор.

ПРОМО

10% отстъпка на всички артикули с промокод

Bononia2021

PROMO

10% off on all itmes with promo code

Bononia2021

Скидка

10% на все рекламные товары с промо-кодом

Bononia2021